Colofon

Web redactie en website ontwikkeling

Bolhuis kerstbomen

Vragen

Voor vragen over de website  neem contact op met Jaap Bolhuis: Zie de contact pagina.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (bolhuis kerstbomen).

Bolhuis kerstbomen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.  Alle informatie op deze site

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden onderstaande voorwaarden. Door de webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod, noch als advies. Indien u van de informatie gebruikmaakt, is dit geheel voor eigen rekening en risico.